(+84) 936 110 116

Luật Giao dịch điện tử mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024

views 16/04/2024 2:17 pm By: admin

Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử từ ngày 01/7/2024 được quy định cụ thể tại Luật Giao dịch điện tử 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) như sau:

Quy định hợp đồng điện tử

Căn cứ Điều 34 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định hợp đồng điện tử được giao kết hoặc thực hiện từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay vào hợp đồng.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử trong lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Giao kết hợp đồng điện tử

Căn cứ Điều 35 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định  về việc giao kết hợp đồng điện tử như sau:

– Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử.

– Đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Căn cứ Điều 36 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử như sau:

– Các bên có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

– Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

– Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ quy định của Luật Giao dịch điện tử 2023, quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Căn cứ Điều 37 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử được thực hiện theo quy định tại các điều 15, 16, 17 và 18 Luật Giao dịch điện tử 2023.

Giá trị pháp lý của thông báo trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Căn cứ Điều 38 Luật Giao dịch điện tử 2023 quy định trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng văn bản giấy.

Một số quy định liên quan khác

– Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại.

– Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại phải đáp ứng điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử và điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy theo quy định tại Điều 29 Luật Giao dịch điện tử 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *